วันที่  04 ธันวาคม 2564

:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::


::หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗::
3101_สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
3102_สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3103_สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
3104_ไฟฟ้า
3105_อิเล็กทรอนิกส์
3106_ช่างก่อสร้าง
3201 สาขาวิชาการบัญชี
3202 สาขาวิชาการตลาดเพิ่มสาขางาน
3204 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3215 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3401_เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
3404_สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3406_การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ปวส.57 ทักษะชีวิต (22Jan58)
สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
หน่วยที่ 1 ปรับพื้นฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม

 

 

 

 

 

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
ควบคุมภายใน
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726