วันที่  21 ตุลาคม 2562

:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::


:: แผนกวิชาช่างกลโรงงาน::
นายชัยณรงค์ คงวัฒนา
นายชลอ แก้วประเสริฐ
นายสุทธิพงษ์ เสตางกูล
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
นายวันเดิม ชลคีรี
นายประทีป ฟองเพชร
นายธรรมนูญ แช่มประสิทธิ์
นายธนยศ แดงมณีกุล
นายกฤษณะ จั่นเพ็ชร
นายไพศาล เอี่ยมมิ
นายพลเทพ จิอู๋
นายประจักษ์ บัวอาจ
นายประทีป อินทจันทร์
นายยุทธนา ประเทศา
นายสุธา แสงทับทิม
นายวินัย ยิ้มสมบูรณ์
นายธำรงศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายสุวินัย เหมือนทิพย์
 

 

 

 

 

 

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
ควบคุมภายใน
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726