วันที่  24 มกราคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ข้อมูลแผนปฏิบัติการงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ฝ่าย โครงการ / กิจกรรม แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ
  วิชาการ
 16. โครงการพัฒนาครูตามสาขางาน       35,000  
 17. โครงการพัฒนาสื่อการสอน       60,000  
 18. โครงการพัฒนาผู้เรียนก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
      (ฝึกทักษะนอกเวลาเรียน)
      2,000  
 19. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
      ที่ร่วมจัดการศึกษา
      30,000  
 20. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี       1,500  
 21. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
      ในการบริหารทรัพยากร
        
 22. โครงการประเมินความพึงพอใจ
      ของสถานประกอบการ
      3,000  
 23. โครงการพัฒนาครูสอนวิชาชีพ
       ในประกอบการ
        
 24. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม
     สิ่งประดิษฐ์นักเรียน ปวช. ปวส.
242,487        
 25. โครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสถานศึกษา       10,000  
 26. โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา       5,000  
 27. โครงการส่งครูและบุคลากรไปสัมนาทางวิชาการ       800,000  
 28. โครงการติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
     แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2/2556
      1,500  
 29. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและ
     วิธีการสอนวิชาชีพ
      67,360  
 30. ยกระดับใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย
     โดยใช้ Tap Let 1/2557
      90,000  
 36. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ       60,000  
 37. โครงการพัฒนาศักภาพผู้เรียนเพื่อ
     เตรียมสอบ V-Net
      60,000  
 38. โครงการพัฒนาศักภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ
      V-Net กลุ่มภาษาอังกฤษ
      40,000  
 41. โครงการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์จริง       30,000  
 42. โครงการปรับปรุงระบบเคเบิลทีวี       95,000  
 43. โครงการสร้างวิดีโอสื่อส่งเสริมความรู้
      แก่นักเรียนนักศึกษา
      75,000  
 44. โครงการส่งเสริมการอ่าน       5,000  
 45. โครงการพัฒนาเทคนิคการออกข้อสอบ       64,162  
รวม 242,487   -   1,714,522

[1] [2] [3]

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158