วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ติดต่อวิทยาลัย

           วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
           ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
           โทรศัพท์ 035-611656 โทรสาร 035-611726
           เว็บไซต์ www.attc.ac.th

           หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 คณะผู้บริหาร  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
 ผู้อำนวยการ 114  แผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ 121
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 117  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 122
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 112  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 123
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 113  แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ 124
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 131  เด็กก่อนวัยเรียน 126
 แผนกวิชาช่างอุตสากรรม    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 2) 125  สามัญ ชั้น 4 อ.ธนพร 151
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 3) 136  สามัญชั้น 4 152
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 127  สามัญ ชั้น 2 อ.พัชรา 153
 แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) 133  สามัญ ชั้น 2 อ.รุจิรา, อ.ภาคภูมิ 155
 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 135  สามัญ ชั้น 2 อ.วัชรีญา 157
 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 137  สามัญ ชั้น 4 อ.สนิท, อ.สุนทร, อ.กาญจนา 159
 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 138  สามัญ ชั้น 1 วิทยาศาสตร์ 160
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 139  หน่วยงานที่ให้บริการ
 แผนกวิชาพณิชยการ  งานประชาสัมพันธ์ 101
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 4 อ.ศุภชัย, อ.เปรมยุดา 140  งานเอกสารการพิมพ์ 102
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 1 อ.น้อมพร, อ.อภิญญา 144  งานทะเบียน 103
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 2 อ.โสภิต 145  งานพยาบาล 104
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 3 อ.เนาวรัตน์ 146  งานการเงิน 105
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 4 อ.อำพา 147  งานแผน, งานวิจัยฯ 106
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 1 อ.สุภางค์, อ.จิราภรณ์ 148  หน้าห้องผู้อำนวยการ 108
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 2 อ.วัลภา 149  งานโสตทัศนศึกษา 109
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 3 อ.รำไพ 150  งานแนะแนว 110
 แผนกวิชาพณิชยการ ชั้น 4 อ.ศรีสุรางค์ 164  งานปกครอง 111
   งานวัดผล 116
   งานอาคารสถานที่ 118
   งานบุคลากร 119
   งานหลักสูตร 120
   งานโครงการพิเศษ, งานประกันคุณภาพ 129
   งานอาจารย์ที่ปรึกษา 130
   งานสารบรรณ 132
   ห้องสมุด 134
   สหการณ์ร้านค้าวิทยาลัยฯ 141
   ยามรักษาการณ์ 142
   งาน อศจ. 143
   งานทวิภาคี (DVT) 156
   งานกิจกรรม 161
   ซุ้มอยู่เวรวันหยุด 162
   งานพัสดุกลาง 163
   ห้องอินเตอร์เน็ต 107
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158