วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
  แผงผังการบริหาร

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
   
หัวหน้างานทะเบียน
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
หัวหน้างานการเงิน
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
หัวหน้างานปกครอง
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
   
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158