วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธงชัย ปัญญาศาสตร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายชุมพล ห้วงทรัพย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายรังสรรค์ หมายเจริญ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายมานพ มากเลย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางวาสนา รัตนดอนดี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอิศรา อยู่ยิ่ง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158