วันที่  05 กรกฎาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายวิชาการนางสาวยุพิน วงค์แหยม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวมณฑา ผลจันทร์
งานวัดและประเมินผล

นางสาวเขมจิรา นาคทอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจุฑามาศ สุขรักษ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวทิพาภรณ์ พวงทวี
งานสื่อการเรียนการสอนcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158