วันที่  05 กรกฎาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาววิภารัตน์ สถาวร
งานบริหารทั่วไป

นางสาวเพ็ชรชมภู นาคหัวเพ็ชร
งานบริหารทั่วไป

นางสาวอลิษา ดวงธรรม
งานบริหารทั่วไป

นางสาวกนกพร ก่อเกิด
งานอาคารสถานที่

นางสาวอุบล เขียวอุไร
งานการเงิน

นางสาวนิตยา อ่วมวิไลย์
งานการเงิน

นางสาวศุภมาศ ป้อมดี
งานพัสดุ

นางสาวจุฑามาศ สุขรักษ์
งานพัสดุ

นางสาวเบญจวรรณ แย้มสรวล
งานพัสดุ

นายสุริยันต์ แบ่งส่วน
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

นายณัฐชนน แนบสนิท
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

นางสาวภัทรภาดา ธิติกุลวัต
งานบุคลากร

นางสาวนิรมล แก้วม่วง
งานบุคลากร

นางเสาวนีย์ ฟองเพชร
งานทะเบียน

นางสาวสุรีย์รัตน์ อุดม
งานทะเบียน

นางสาวพนิดา อุเทศนันท์
งานทะเบียน

นางอุบลพรรร พงษ์สุวรรณ
งานประชาสัมพันธ์


พนักงานขับรถยนต์

copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158