วันที่  23 มกราคม 2564
:: Main Menu ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
 
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
 
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน::
:: งานปกครอง ::
- แบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษา-วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
- ขอความอนุเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์
:: งานบุคลากร ::
แบบฟอร์มต่างๆ
รายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากร
:: งานครูที่ปรึกษา ::
แบบฟอร์ม คป.
แบบฟอร์มโครงการย่อย
:: งานแนะแนวและจัดหางาน ::
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
และวิธีการเข้าระบบ
e-studentloan
แบบคำขอการกู้ยืม กยศ.
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา
:: งานสือการเรียนการสอน ::
คู่มือการใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา โสต.อท.1
แบบฟอร์ม ขอใช้บริการงานสื่อการเรียนการสอน โสต.อท.2

รูปภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (เฉพาะครูและบุคลากรของวิทยาลัยเท่านั้น)
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::
ปรัชญา  เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม อัตลักษณ ์มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม  เอกลักษณ์  แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน  จดเน้น จุดเด่น  บริการดี มีฝีมือ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๓๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ (ร่าง) ขอบเขตของงาน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ขั้น ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตคของงาน (Terms of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้ อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้
อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ยกเลิกประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2560
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                1|2
  สื่อความรู้ยาเสพติดและอบายมุข
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
การจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (เล่มสีฟ้า)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เรียน ไม่ครบ 80%
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน


ข่าวกิจกรรม
   
  พิธ๊เปิดการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้คัดเลือก
ให้เป็นธนาคารต้นแบบ ประจำปี 2560
ต้อนรับครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและครูแผนกวิทยาศาสตร
 
ข่าวจากสำนักอำนวยการ

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายประสงค์ อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
 
   
angthong@attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726