วันที่  15 ธันวาคม 2561
:: Main Menu ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
 
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::
ปรัชญา เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม                              อัตลักษณ์ มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม                               เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน                               จุดเน้น จุดเด่น บริการดี มีฝีมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรม
 

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 58
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

  ภาพกิจกรรมทั้งหมด   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2560
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                1|2
  สื่อความรู้ยาเสพติดและอบายมุข
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
การจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (เล่มสีฟ้า)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เรียน ไม่ครบ 80%
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(๑๕ต.ค.๕๘)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ เครื่อง(๑๔ม.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน 1 รายการ(๑๔ ม.ค.๕๙)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(๙ธ.ค.๕๘)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(๔ธ.ค.๕๘)
ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(27พ.ย.58)
ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องประมวลผล แบบที่2(27 พ.ย..58)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่่2 ครั้ที่2 ประจำปี งบประมาณ 2559(๔พ.ย.๕๘)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารฝึกงานแผนกช่างเชื่อมและหลังคาอาคารโรงหล่อแผนกช่างกลโรงงาน(๒๑ ต.ค.๕๘)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพาณิชยการ และติดตั้งเหล็กสนามฟุตซอล(๒๑ ต.ค.๕๘)
ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 

 

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
ควบคุมภายใน
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726