วันที่  04 ธันวาคม 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: งานวางแผนและงบประมาณ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ::
:: งานปกครอง ::
:: งานบุคลากร ::
:: งานครูที่ปรึกษา ::
:: งานแนะแนวและจัดหางาน ::
:: งานสื่อการเรียนการสอน ::
:: งานประชาสัมพันธ์ ::
:: งานส่งเสริมการผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ ::
:: งานการเงิน - การบัญชี ::
:: e - Portfolio ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::

ปรัชญา   เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม  อัตลักษณ์ มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม   เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน   จุดเน้น จุดเด่น บริการดี มีฝีมือ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างก่อสร้างอาคารแฟลต)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๓๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ (ร่าง) ขอบเขตของงาน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ขั้น ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตคของงาน (Terms of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้ อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้
อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ยกเลิกประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายประสงค์ อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
:: อื่นๆ ::
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726