วันที่  21 ตุลาคม 2562
:: Main Menu ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน::
:: งานปกครอง ::
- แบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษา-วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
- ขอความอนุเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์
:: งานบุคลากร ::
แบบฟอร์มต่างๆ
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::
ปรัชญา เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม                              อัตลักษณ์ มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม                               เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน                               จุดเน้น จุดเด่น บริการดี มีฝีมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้ อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้
อีซูซุ แผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ยกเลิกประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2560
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                1|2
  สื่อความรู้ยาเสพติดและอบายมุข
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
การจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (เล่มสีฟ้า)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เรียน ไม่ครบ 80%
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน


ข่าวกิจกรรม
   
  พิธ๊เปิดการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้คัดเลือก
ให้เป็นธนาคารต้นแบบ ประจำปี 2560
ต้อนรับครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและครูแผนกวิทยาศาสตร
 
ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 

:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
   
angthong@attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726