วันที่  26 ตุลาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2554
ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น
ปวช. ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล
     สาขางานยานยนต์ 114 60 68 242 - - - 242
     สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) - - - - - - - -
     สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - - - 38 43 81 81
     สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) - - - - - - - -
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 110 45 69 224 53 20 73 297
     สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) - 8 - 8 - - - 8
     สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) - - - - - 31 31 31
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 31 17 27 75 19 41 60 135
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี) - - - - - - - -
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (ม.6) - - - - 22 22 22
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ - - - - -
     สาขางานงานเทคนิคการเชื่อมโลหะ - - - - -
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 109 85 75 269 - - - 269
     สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า - - - - 41 52 93 93
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 79 65 73 217 - - - 217
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - - 27 33 60 60
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 31 26 18 75 - - - 75
     สาขางานสถาปัตยกรรม 36 19 18 73 - - - 73
     สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง - - - - 14 13 27 27
   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 30 22 52 52
รวม 565 349 384 1,298 237 291 528 1,826
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 77 51 49 177 41 29 70 247
     สาขางานการบัญชี (ม.6) - - - - - - - -
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 39 37 35 111 - - - 111
     สาขางานการตลาด - - - 13 10 23 23
     สาขางานการตลาด (ม.6) - - - - 9 - 9 9
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 40 40 53 133 - 11 11 144
     สาขางานการจัดการทั่วไป - - - - 9 8 17 17
     สาขางานการจัดการทั่วไป  (ม.6) - - - - 5 8 13 13
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 61 29 130 20 29 49 179
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) - - - - 10 15 25 25
รวม 196 189 166 551 107 110 217 768
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 5 2 6 13 - - - 13
     สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง - - - - 2 1 3 3
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 19 7 10 36 - 9 9 45
     สาขางานการประกอบอาหาร - - - - - - - -
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 8 4 5 17 - - - 17
รวม 32 13 21 66 2 10 12 78
รวมทั้งสิ้น 793 551 571 1,915 346 411 757 2,672

ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น
ปวช. ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล
     สาขางานยานยนต์ 80 114 60 254 - - - -
     สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 20 - - - - - - -
     สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - - - 40 38 78 78
     สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) - - - - - - - -
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 80 110 45 235 20 53 73 308
     สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) - - 8 8 - - - 8
     สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) - - - - 20 - 20 20
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 40 31 17 88 20 19 39 127
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี) 20 - - 20 - - - 20
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก (ม.6) - - - - 20 - 20 20
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ 80 55 24 159 - - - 159
     สาขางานงานเทคนิคการเชื่อมโลหะ - - - - 20 15 35 35
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 80 109 85 274 - - - 274
     สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า - - - - 40 41 81 81
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 80 79 65 224 - - - 224
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - - 40 27 67 67
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 40 31 26 97 - - - 97
     สาขางานสถาปัตยกรรม 40 36 19 95 - - - 95
     สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง - - - - 20 14 34 34
   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 40 30 70 70
รวม 560 565 349 1,474 280 237 517 1991
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 80 77 51 208 40 41 81 289
     สาขางานการบัญชี (ม.6) - - - - 40 - 40 40
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 80 39 37 156 - - - 156
     สาขางานการตลาด - - - - 40 13 53 53
     สาขางานการตลาด (ม.6) - - - - 40 9 49 49
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 40 40 40 120 40 - 40 160
     สาขางานการจัดการทั่วไป - - - - 40 9 49 49
     สาขางานการจัดการทั่วไป  (ม.6) - - - - 40 5 45 45
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 61 141 40 20 60 201
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) - - - - 40 10 50 50
รวม 240 196 189 625 360 107 467 1,092
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 20 5 1 26 - - - 26
     สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง - - - - 20 2 22 22
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 20 19 10 7 46 - - 46
     สาขางานการประกอบอาหาร - - - - 20 - 20 20
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 20 8 4 32 20 - 20 52
รวม 60 32 12 104 60 2 62 166
รวมทั้งสิ้น 860 793 550 2,203 700 346 1,046 3,249


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158