วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ประวัติวิทยาลัย
   วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตั้งอยู่ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองจังหวัด
อ่างทอง อาณาเขตติดกับหมู่ที่ 1 ตำบลย่านซื่อทิศตะวันออกติดต่อ กับ ฝั่งแม่น้ำเจ้า
พระยา ทิศใต้ติดต่อกับถนนเทศบาล 10 และวัดต้นสน ทิศตะวันตกติดต่อกับทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 309 ถนน สิงห์บุรี - อ่างทองสายเก่า มีพื้น ที่ที่เป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันจำนวน 33 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และมีพื้นที่เป็น
บริเวณบ้านพักครู - อาจารย์ (โรงเรียนการช่างสตรีเดิม)จำนวน 8 ไร่ 1 งาน
16 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

   วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2479 ชื่อโรงเรียนประถมอาชีพ
ช่างไม้หลักสูตร 2 ปี สถานที่ตั้งยู่ที่โรงเรียนวัดท้องคุ้งใน ปัจจุบัน


พ.ศ. 2481 | ย้ายมาตั้งอยู่ที่สถานที่ปัจจุบัน ชื่อโรงเรียนการช่างไม้อ่างทอง เปิด
                   สอนหลักสูตร 3 ปี สอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2495 | ขยายการศึกษา เป็นหลักสูตร 6 ปี เปิดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2501 | ตัดการสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นออก
พ.ศ. 2502 | เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอ่างทอง
พ.ศ. 2503 | โดยจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายอาชีพ แผนก
                   ช่างไม้ปลูก สร้าง หลักสูตร 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
                   แผนกช่างก่อสร้าง หลักสูตร 3 ปี รวมเป็น 6 ปี
                   มีการเรียนการสอนวิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ม.ศ.5)
                   แผนกทั่วไป
พ.ศ. 2504 | ขยายการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง
                   หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2505 | ปรับปรุงการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2513 | รวมโรงเรียนการช่างอ่างทอง และโรงเรียนการช่างสตรีอ่างทองเข้า
                   ด้วยกัน โดยใช้ชื่อโรงเรียนการช่างอ่างทอง
พ.ศ. 2514 | เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
                   เริ่มงดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2518 | จัดการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518
                   หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2519 | เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2520 | ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคอ่างทอง เปิดสอนตามหลัก
                   สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2520 หลักสูตร 1 ปี ต่อ
                   จากระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้า
                   กำลัง
พ.ศ. 2521 | เปิดการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
พ.ศ. 2522 | เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2523 | ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
พ.ศ. 2524 | เปลี่ยนหลักสูตรการสอนเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                   พุทธศักราช 2524 หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2527 | เปิดการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. นอกจาก
                   นี้ยังเปิดการสอนในระดับ ปวส. ในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ผ้า
                   และเครื่องแต่งกาย และการบัญชี ระดับ ปวท. เปิดสอนวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2530 | เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ช่างอุตสาหกรรม 6 สาขา คหกรรมศาสตร์
                   3 สาขา และ พณิชยการ 3 สาขา โดยจัดการเรียนการสอน ปีการ
                   ศึกษาละ 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์
                   (ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530)
พ.ศ. 2532 | งดรับนักศึกษาในระดับ ปวท.
พ.ศ. 2533 | เปลี่ยนจากการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปีการศึกษาละ 4 ภาคเรียน
                   เป็นปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (ใช้หลัก
                   สูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2530) (ฉบับปรับปรุง
                   ครั้งที่ 1 พ.ศ.2533)
พ.ศ. 2534 | เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2535 | เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
พ.ศ. 2536 | เปิดสอนระดับ ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
                   และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2537 | เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2538 | เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาช่างวิชาเทคนิคการผลิต สาขางาน
                   แม่พิมพ์พลาสติกและสาขาคหกรรมทั่วไป
พ.ศ. 2539 | เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
พ.ศ. 2540 | เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
                   และสาขาวิชาการเลขานุการ
พ.ศ. 2541 | งดรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า และผู้สำเร็จการ
                   ศึกษา ม.6 ในสาขาวิชาการเลขานุการ
พ.ศ. 2542 | เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
                   (ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2543 | เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
                   (ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
                   สาขาวิชาเครื่องทำ ความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
                   ธุรกิจ
พ.ศ. 2544 | เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
                   (ม.6) เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชางานเครื่องมือกล
                   สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2545 | แผนกวิชาช่างก่อสร้างเปิดสอนสาขางานสถาปัตยกรรม เพิ่มขึ้นอีก
                   1 สาขาวิชา
พ.ศ. 2546 | เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
                   (ม.6) และ ปวช.ทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาสารสนเทศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158