วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร



นางศิริพร โครพ
งานบริหารทั่วไป

นางสาวกัลยกร เพิ่มกาวี
งานบริหารทั่วไป

นางสาวรวิสรา พูพรรณา
งานบุคลากร

นางสาวอุบล เขียวอุไร
งานการเงิน

นางสาวศุภมาศ ป้อมดี
งานพัสดุ

นางสาวเบญจวรรณ แย้มสรวล
งานพัสดุ

นางสาวจารุวรรณ ต่อสุวรรณ
งานพัสดุ

นายวิรัตน์ จันทร์บูรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธนยศ ทองชั่ง
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

นายปรัชญา โกเมศ
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

นางสาวปัทมาพร คุณเผือก
งานอาคารสถานที่

นางสาวณัฐมน ศรีอิทยาจิต
งานทะเบียน

นางสาวพิมพ์นิภา คงอยู่
งานทะเบียน

นางสาวจรัญญา ตองอ่อน
งานทะเบียน

นางสาวมานิตา ทุนสูงเนิน
งานประชาสัมพันธ์









copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158