วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   หลักสูตรที่เปิดสอน

    ระดับการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เปิดทำการสอน
    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
              แผนกวิชาเครื่องกล
                     ยานยนต์
              แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
                     เครื่องมือกล
                     แม่พิมพ์พลาสติก
              แผนกวิชาช่างโลหะการ
                     เชื่อมโลหะ
              แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
                     ไฟฟ้ากำลัง
                     อิเล็กทรอนิกส์
                     แมคคาร์ทอนิกส์
              แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
                     สถาปัตยกรรม
                     ก่อสร้าง
          ประเภทวิชาพณิชยการ
                     แผนกวิชาการบัญชี
                     แผนกวิชาการตลาด
                     แผนกวิชาการจัดการ
                     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
              แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                     แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
              แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                     แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
              แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
                     แผนกวิชาคหกรรมการผลิต
    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
              แผนกวิชาเครื่องกล
                     แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์
              แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
                     แผนกวิชาเครื่องมือกล
                     แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
              แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
                     แผนกวิชาเทคนิคการเชื่อมโลหะ
              แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
                     แผนกวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
              แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                     แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
              แผนกวิชาการก่อสร้าง
                     แผนกวิชาเทคนิคการก่อสร้าง
          ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
              แผนกวิชาการบัญชี
                     แผนกวิชาการบัญชี
              แผนกวิชาการตลาด
                     แผนกวิชาการตลาด
              แผนกวิชาการจัดการ
                     แผนกวิชาการจัดการ
              แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
                     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
              แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
                     แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
          ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
              แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
                     แผนกวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง
              แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                     แผนกวิชาการประกอบอาหาร
              แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
                     แผนกวิชาธุรกิจงานประดิษฐ์


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158