วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล      
    สาขางานยานยนต์ 298 0 298
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 429 20 449
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 50 0 50
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ 79 9 88
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 377 46 423
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 144 48 192
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 84 22 106
     สาขางานสถาปัตยกรรม 9 28 37
รวม 1,470 173 1,643
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 9 125 134
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 9 62 71
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 0 28 28
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 146 207
   สาขาวิชาการจัดการ      
     สาขางานการจัดการ 2 50 52
รวม 81 411 492
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 1 5 6
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 15 36 51
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 1 8 9
รวม 17 49 66
รวมทั้งสิ้น 1,568 633 2,201


ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล      
    สาขางานยานยนต์ 306 1 307
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 427 22 449
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 41 0 41
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ ึ84 9 93
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 424 56 480
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 142 42 184
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 92 28 120
     สาขางานสถาปัตยกรรม 9 36 45
รวม 1,525 194 1,719
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 8 135 143
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 17 76 93
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 0 36 36
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 133 189
   สาขาวิชาการจัดการ      
     สาขางานการจัดการ 3 42 47
รวม 84 422 508
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 0 3 3
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 26 51 77
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 1 6 7
รวม 27 60 87
รวมทั้งสิ้น 1,636 676 2,312


ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล      
    สาขางานยานยนต์ 332 3 335
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 435 30 465
     สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 32 0 32
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ ึ83 19 102
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 407 70 477
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 136 51 187
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 94 44 138
     สาขางานสถาปัตยกรรม 15 40 55
รวม 1,534 327 1,791
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 8 136 144
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 15 77 92
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 0 39 39
   สาขาวิชาการจัดกาาร      
     สาขางานการจัดกาาร 2 32 34
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 127 192
รวม 90 411 501
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 0 1 1
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 25 63 88
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 1 8 9
รวม 26 72 98
รวมทั้งสิ้น 1,650 740 2,390


ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง
 แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาเครื่องกล      
    สาขางานยานยนต์ 363 8 371
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
     สาขางานเครื่องมือกล 459 40 499
   แผนกวิชาโลหะการ
     สาขางานเชื่อมโลหะ 73 13 86
   แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง 440 86 526
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 114 54 168
   แผนกวิชาการก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง 81 50 131
     สาขางานสถาปัตยกรรม 11 33 44
     สาขางานแมคคาร์ทรอนิกส์ 13 4 17
รวม 1,554 288 1,842
 แผนกวิชาพณิชยการ
   สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี 10 133 143
   สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการขาย 7 72 79
   สาขาวิชาการเลขานุการ
     สาขางานการเลขานุการ 0 39 39
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59 131 190
   สาขาวิชาการจัดการ      
     สาขางานจัดการ 1 17 18
รวม 77 392 469
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
   สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 3 4 7
   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 25 79 104
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
     สาขางานคหกรรมการผลิต 0 8 8
รวม 28 91 119
รวมทั้งสิ้น 1,659 771 2,430

 

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158