วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: งานวางแผนและงบประมาณ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานวัดผลและประเมินผล ::
:: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ::
:: งานปกครอง ::
:: งานบุคลากร ::
:: งานครูที่ปรึกษา ::
:: งานแนะแนวและจัดหางาน ::
:: งานสื่อการเรียนการสอน ::
:: งานประชาสัมพันธ์ ::
:: งานส่งเสริมการผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ ::
:: งานการเงิน - การบัญชี ::
:: e - Portfolio ::
:: งานวิจัยฯ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::

ปรัชญา   เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม  อัตลักษณ์ มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม   เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน   จุดเน้น จุดเด่น บริการดี มีฝีมือ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ E๐๐๑/๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล ครั้งที่ ๒

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยาและการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) เลขที่ E๐๐๑/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จ้างก่อสร้างอาคารแฟลต)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๓๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ (ร่าง) ขอบเขตของงาน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ขั้น ๒๐ ห้องปฏิบัติการพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายสมนึก พุ่มขุน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
:: อื่นๆ ::
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726