วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   ปรัชญา

    เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม


   วิสัยทัศน์

    มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


   พันธกิจ

     จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
     ผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ให้มีความยืดหยุ่นต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
     นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพ และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
     วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158