วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   นโยบายวิทยาลัย

    1.ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.
    2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3.พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงาน
    4.พัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ ทั้งในระบบการบริหารและการจัดการของวิทยาลัยฯ
    5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม
    6.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยฯให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศในทางวิชาการและเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
    7.จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158