วันที่  23 กันยายน 2566

:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: การงานวัดผล ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::

ปรัชญา เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม อัตลักษณ์ มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม  เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และบริการชุมชน  จุดเน้น จุดเด่น บริการดี มีฝีมือ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองร่วมกิจกรรม
"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน "
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองร่วมกิจกรรม
"โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ "
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองร่วมกิจกรรม
"แต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายองค์ราชัน"
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองร่วมกิจกรรม
อาชีวะร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อม
แต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายองค์ราชัน
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองร่วมกิจกรรม
โครงการ ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตน
เพื่อพ่อ...อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อถวายแด่พระปรมินมหาภูมิพลอุดลยเดช
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองคู่มือการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีp,ขาวตัวอย่างการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA_new


ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เรื่อง ประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะซอร์ฟแวร์
    คอมพิวเตอร์ แบบ Volum License

บริษัททีโอที มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 

กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมศิษย์ - ลูกผูกพัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

  ภาพกิจกรรมทั้งหมด   
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
คู่มือ ID PLAND
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ)
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2560
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                1|2
  สื่อความรู้ยาเสพติดและอบายมุข
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
การจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (เล่มสีฟ้า)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เรียน ไม่ครบ 80%
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๐๔/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๒๐ ชุดตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
   
   
 
 
ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 


:: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: ระบบบริหารสถานศึกษา ::


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
:: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
:: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
V-COP
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
สอศ.
ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
ระบบป้องกันไวรัส
:: อื่นๆ ::
ควบคุมภายใน
   
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726