วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ข้อมูลแผนปฏิบัติการงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ฝ่าย โครงการ / กิจกรรม แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ
  บริหารทรัพยากร  1. โครงการจัดทำวารสารวิทยาลัย     120,000  
 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      300,000  
 3. โครงการตรวจสอบภายใน      20,000  
 4. โครงการ 5 ส.      3,000  
รวม -   -   443,000  
  แผนงานและความร่วมมือ  1. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
     สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
  120,000    
 2. โครงการจัดทำแผนการรับนักเรียน      1,500  
 3. โครงการความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาน
     ประกอบการ
     5,000  
 4. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
     วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
     20,000  
 5. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
     ประกันคุณภาพ
     120,000  
รวม -   120,000   146,500  
  วิชาการ  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      30,000  
 2. โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ      2,500  
 3. โครงการครูดีเด่นประจำปีของสถานศึกษา      2,500  
 4. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
     ภาคเรียนที่ 2/2556
     1,500  
 5. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
     ภาคเรียนที่ 1/2557
     1,500  
 6. โครงการติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
     บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1/2557
     1,500  
 7. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
   ภาคเรียนที่ 2/2556
     1,500  
 8. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
     ภาคเรียนที่ 1/2557
     1,500  
 9. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
     และปวส.2
     10,000  
 12. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
       ประจำปีการศึกษา 2557
     10,000  
 11. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน      9,000  
 12. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
       สถานประกอบการ
     10,000  
 13. โครงการจัดทำระดับผลการเรียน
       ปลายภาคเรียน
     8,000  
 14. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใช้พื้นที่
       จัดการเรียนการสอน
      1,000  
 15. โครงการตรวจสอบเวลาเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา       5,000  
รวม -   -   81,500

[1] [2] [3]

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158